Què és
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 6. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 7. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 8. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 9. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 10. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 11. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 12. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Descàrregues

Consell Escolar

C/Pere Ferrer, 5, 08195 Sant Cugat del Vallès - 93.576.40.33 - a8064118@xtec.cat
Política de Cookies   Avis Legal