Com ho fem? (metodologia)

Aquest document pretén ser un marc de referència de com treballem a l’escola. És la nostra declaració d’intencions , que complementa el projecte educatiu de centre.

 • Treball globalitzat : no parcel·lem coneixements
 • Aprenentatges transferibles: es poden utilitzar en contextos diferents.
 • Aprenentatges significatius i permanents: perduren i no s’obliden de seguida.
 • Aprenentatges productius: permeten realitzar activitats que no són exclusivament reproductives o repetitives.
 • Aprenentatges funcionals: permeten resoldre problemes de la vida quotidiana.

 

Planifiquem, avaluem i regulem, en l‘exploració de coneixements previs, en la introducció dels nous continguts, en l’estructuració dels coneixements i en l’aplicació a la resolució de problemes.

 

A través de centres d’interès, projectes, unitats didàctiques, racons, tallers, treball cooperatiu, aprenentatge entre iguals i altres.

 

En tot el procés d’ensenyament aprenentatge tenim en compte:

 1. Fomentem la cohesió del grup classe i el vincle afectiu amb el mestre/a. Abans d’iniciar qualsevol aprenentatge s’ha de crear un clima òptim.
 2. Fomentem la participació de les famílies (pares experts, festes, comissions…)
 3. Fomentem la relació família escola (entrevistes, agenda…)
 4. Tenim en compte l’estat emocional de cada nen/a.
 5. Abans de començar la seqüència didàctica compartim amb l’alumnat els objectius i els criteris d’avaluació (criteris d’èxit).
 6. Tenim en compte els interessos de l’alumnat.
 7. Treballem els continguts de manera globalitzada.
 8. Les activitats responen a una seqüència didàctica lògica: exploració d’idees prèvies, introducció dels nous continguts, estructuració dels coneixements, i aplicació a la resolució de problemes.
 9. Les activitats contenen molts elements d’indagació i recerca que suposen aplicar els coneixements adquirits. Es fan més preguntes que no pas es donen respostes.
 10. Plantegem situacions que sovint no tenen una única solució. Provoquem dilemes i controvèrsies que fomentin la discussió entre l’alumnat.
 11. Donem a conèixer com fer aquesta indagació i recerca. Acompanyem a l’alumnat en el procés.
 12. Es preveuen tasques que comporten l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada(estructures de pensament; comparar i contrastar, anàlisi, reflexió, inferència…)
 13. Es preveuen tasques que requereixen de treball en equip, tot i que sempre hi ha una part de recerca i reflexió personal. El grup abans de començar a treballar en equip ha d’haver adquirit les habilitats necessàries i els hàbits individuals de rutina i treball.
 14. Fomentem l’autonomia de l’alumnat i que l’alumne/a sigui protagonista dels seus aprenentatges.
 15. El mestre/a acompanya: proposa, regula, pregunta, introdueix continguts i s’adapta sempre que sigui necessari.
 16. Fomentem la metacognició, l’aprendre a aprendre, l’autoregulació. És té més en compte el procés que el resultat final. Realitzem diferents tipus d’avaluació: coavaluació, autoavaluació…
 17. S’utilitzen recursos i materials diversos que estimulen la curiositat i la creativitat en l’alumnat.
 18. Respectem els diferents ritmes de treball de l’alumnat, i es vetlla perquè cada alumne/a doni el màxim de les seves possibilitats .Durant el procés es preveu l’ús d’estratègies per ajudar a l’alumnat a identificar les seves possibilitats i dificultats.
 19. En finalitzar es fan servir dinàmiques o instruments perquè l’alumnat verbalitzi què ha après, identifiqui en què ha de millorar i es faciliten eines i recursos per aconseguir-ho.
 20. L’atenció de la diversitat s’emmarca dins la inclusió. Sempre que les dificultats de l’alumnat ho permetin , els nens/es han d’estar atesos dins el seu grup classe.
 21. La conversa és una eina essencial per generar noves idees, preguntes i hipòtesis, organitzar informacions i compartir aprenentatges.
 22. Els materials didàctics que s’utilitzin han de tenir una varietat de possibilitats d’ús que permetin ajustar-se a la diversitat de l’alumnat. (Sistema educatiu inclusiu)
 23. Tots els materials que es facin servir a l’aula, sense exclusió, tindran els estàndards de qualitat establerts, per tal de respectar la seguretat i la salut de l’alumnat.
 24. Fomentem l’ús de les diferents tecnologies per a l’aprenentatge, la comunicació i el coneixement amb la finalitat d’enriquir les situacions d’aprenentatge.
 25. Potenciem la participació activa i el compromís de l’alumnat.

 

Descàrregues
C/Pere Ferrer, 5, 08195 Sant Cugat del Vallès - 93.576.40.33 - a8064118@xtec.cat
Política de Cookies   Avis Legal